Lichthieimia_micro2

‹ Return to Lichthieimia_micro2

Lichtheimia (Absidia) species

Lactophenol cotton blue – 400X magnification